Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartverzorging Marius Terol verwerkt uw persoonsgegevens als opdrachtgever voor de uitvaart, doordat u deze zelf aan ons verstrekt en toestemming voor de verwerking verleent. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Uitvaartverzorging Marius Terol verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u ons verzocht heeft om uw uitvaartwensen te registeren. Ook nu verstrekt u uw persoonsgegevens zelf en verleent u toestemming voor de verwerking. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartverzorging Marius Terol verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (in de vorm van foto’s)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartverzorging Marius Terol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bij het verzorgen van een uitvaart

 • Om onze dienstverlening met betrekking tot de uitvaart naar behoren te kunnen uitvoeren;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van de betaling van de uitvaartnota.

Na het registeren van uitvaartwensen

 • U te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.

Het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 Foto’s van de overledene en de nabestaanden worden ter beschikking gesteld voor het maken van een fotopresentatie, welke tijdens een afscheidsdienst zal worden getoond.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartverzorging Marius Terol neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartverzorging Marius Terol) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartverzorging Marius Terol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van acht weken na de dag van de afscheidsdienst voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

De bewaartermijn van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wijkt af van bovenstaande bewaartermijn van acht weken na de dag van de afscheidsdienst. De foto’s en de fotopresentatie zullen vier weken na de afscheidsdienst worden gewist. Mocht u de fotopresentatie toegestuurd willen krijgen, dient u dit binnen deze vier weken kenbaar te maken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartverzorging Marius Terol verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartverzorging Marius Terol blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartverzorging Marius Terol gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uitvaartverzorging Marius Terol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzorging Marius Terol. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariusterol.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartverzorging Marius Terol wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartverzorging Marius Terol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons op.